Проекти

Екипът на сдружение „ДАБУ“ разработва и реализира проекти и участва в проектни консорциуми по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България, програмата „Младежта в действие”, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн”, програма „PHARE“, Програма „Активни услуги на пазара на труда“ и др.