Проект „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“ (ICARUS)

 

Финансираща програма: Програмата Interreg V-A Румъния-България

Договор №:

16.4.2.104; e-MS код: ROBG-192
Период на изпълнение: април 2017 – март 2019
Продължителност: 24 месеца
Обща стойност: 429 383 евро
Партньори по проекта: Сдружение "Изберете професия" - Център за професионално обучение (ATP) – Констанца, Румъния
Интернет страница на проекта: http://icarus-robg.eu

 

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ реализира като водеща организация трансграничния проект ICARUS в периода 2017 – 2019 г.

Проект ICARUS има за цел да подпомогне трудовата мобилност в ресторантьорския / кулинарния бизнес в трансграничния регион на Румъния-България чрез съвместни услуги за изграждане на умения и увеличаване на заетостта. Основна мисия на проекта е да създаде предпоставки за трудова интеграция в трансграничния регион чрез разработване на цялостна схема за подкрепа, базирана на следните ключови дейности и инструменти:

·         Програми за ПОО, съобразени с нуждите на бизнеса в трансграничния регион.

·         Методи и тестове за оценка на личните умения на потенциалните служители

·         Пилотно професионално обучение с мобилност в трансграничния регион за 120 души

·         Пилотна оценка на личните умения на 150 души

·         Непрекъснато професионално образование и обучение и учене през целия живот

·         Устойчив Трансграничен център за улесняване на трудовата мобилност в кулинарния и ресторантьорския бизнес- поддържаща структура, свързваща доставчици на образование, търсещите работа и бизнеса, и предоставяща възможности за персонализирани консултантски услуги и консултиране на мобилните работници и работодателите в трансграничния регион.

Тези дейности трябва да доведат до подобряване на възможностите за прехвърляне на професионалните и личните умения на служителите към бизнес условията от другата страна на границата и да облекчат несигурността (както за служителите, така и за работодателите) за последиците от наемане на персонал/работа от другата страна на река Дунав. 

Цялостното въздействие на проекта следва да бъде увеличаването на готовността на работната ръка за трудова мобилност и повишаване на привлекателността на работните места в трансграничния регион сред работодателите и работната ръка.


Дейности по проекта:

A2 Изследване и анализ на потребностите от подкрепа за обучение и заетост на потенциални служители и работодатели в кулинарния и ресторантьорския сектор в трансграничния регион Румъния - България - професионални умения.

A3 Изследване и анализ на нуждите от подкрепа за обучение и мобилна заетост на потенциалните служители и работодатели в кулинарния и ресторантьорския сектор в трансграничния регион Румъния - България - меки умения.

A4 Разработване на интегрирана схема за подкрепа на мобилността за обучение и заетост в трансграничната зона Румъния-България

A5 Институционализация на Трансграничен център Румъния-България за подпомагане на трудовата мобилност в кулинарния и ресторантьорския бизнес

A6 Пилотно изпълнение на интегрираната схема за подпомагане на мобилността в областта на обучението и трудовата заетост в трансграничната зона Румъния-България - твърди умения

A7 Пилотно изпълнение на интегрираната схема за подпомагане на мобилността в областта на обучението и трудовата заетост в трансграничната зона Румъния-България - оценка на меките умения и готовността за трудова мобилност

A8 Изграждане на капацитет за доставчиците на ПОО в зоната на трансграничния регион с оглед стимулиране на трансграничната трудова мобилност

A9 Публичност и визуализация


Очаквани резултати:

·         Анализ на нуждите от подкрепа за мобилност на заинтересованите страни

·         Подобрено качество на ПОО чрез интегриране на утвърждаването на PL, оценяване на меките умения и обучение за подготовка за мобилност.

·         Интегрирана специфична за сектора - трансгранична обучителна програма и схема за подпомагане на заетостта

·         Център за подпомагане на мобилността в трансграничния регион.

·         470 участници в съвместни дейности за подкрепа


Какво сме постигнали до момента:

1.        Проучване и анализ на нуждите от обучение и подкрепа за заетостта на потенциалните служители и работодатели в кулинарния и ресторантьорския сектор в трансграничния регион Румъния-България - професионални умения

·         Разработени са 2 доклада за оценка

·         Разработен е сборник с добри практики

·         Регионален план за действие вкл. разработени предложения за мерки, цели и дейности за промяна в политиките

2.        Проучване и анализ на нуждите от обучение и мобилност на потенциалните служители и работодатели в кулинарния и ресторантьорския сектор в трансграничния регион Румъния - България - меки умения

·         Определяне на изискванията на работодателите за меките умения на служителите в кулинарния / ресторантьорския сектор - чрез фокус групи - 3 фокус групи, проведени в Добрич (България), общо 106 участници

·         Обобщаване на профилите за меки умения на базата на резултатите от фокус групите - Разработени 4 меки профила на служителите (с 5 ключови меки умения всеки)

3.        Разработване на Интегрирана схема за подпомагане на мобилността на обучението и заетостта за трансграничната зона Румъния-България

·         Разработени 4 интегрирани учебни програми за професионално образование и обучение, приложими в трансграничния регион, с гъвкави пътеки за валидиране на предходни придобити знания и умения в начално обучение (продължаващото ПОО) за 4 ключови професии: 1) готвач; 2) хлебар-сладкар, 3) ресторантьор, 4) сервитьор-барман

·         Разработен модел за оценка на меките умения (ситуационни тестове и инструкции за администриране на тестовете)

·         Разработени програми за обучение за подготовка за трудовата мобилност в трансграничната зона Румъния - България  (5 курса)

4.        Институционализация на център за трансгранична трудовата мобилност Румъния-България в кулинарния и ресторантьорския бизнес

·         създаден и оборудван Трансграничен център за улесняване на трудовата мобилност в кулинарния и ресторантьорския бизнес с обособени обучителни пространства и условия

5.        Пилотно изпълнение на Интегрираната схема за подпомагане на обучението и трудовата мобилност в трансграничния регион

·         проведено: а) пилотно предварително признаване на обучението и б) пилотни курсове за професионално обучение по умения за 3 професии - готвач, сервитьор / барман, производител на хлебни и сладкарски изделия - повече от 100 стажанти успешно участваха в оценката и завършиха

6.        Пилотно изпълнение на Интегрираната схема за подкрепа на мобилността и заетостта за трансграничната зона Румъния-България - оценка на меките умения и готовността за мобилност на работната сила

·         Изпълнение на инициативата за оценка на уменията и подкрепата за мобилност на работната сила за ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничната зона - 150 обучени лица

  7.   Изграждане на капацитет за доставчиците на ПОО в трансграничната област с оглед стимулиране на трансграничната мобилност на работната сила - проведе се двудневен семинар за изграждане на капацитет и обучение с 40 участници