×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 205

“Партнер-нет: ресурсна мрежа за укрепване структурите на гражданското общество и ефективни партньорства на местно ниво”

Финансираща програма: Оперативна програма “Административен капацитет” с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд

Договор №:

07-23-66-С/07.02.2008 г.
Период на изпълнение: февруари 2008 г. – април 2009 г.
Продължителност: 14 месеца
Обща стойност: 237 204 лв.
Партньори по проекта: Клуб “Икономика 2000” - София
Интернет страница на проекта: http://partnernet.dabu-edu.org 

 

Проект "Партнер-нет" е своеобразно продължение на усилията на сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище" в посока на повишаване на активността на гражданското общество.

Принципите на доброто управление, които ОПАК подкрепя, предполагат включването на всички заинтересувани страни във формулирането на политики на местно, регионално и национално ниво. Активното участие на гражданското общество в процесите на планиране и вземане на решения в държавата, като мерило за прозрачност и ефективност, предполага съществуването на механизми за продължаващо обучение и изграждане на умения в структурите на гражданското общество за сътрудничество с администрацията. В конкретен смисъл, проектът „Партер-нет” цели създаването и устойчивото въвеждане на точно такъв механизъм.

Обща цел на проекта: Подобряване на ефективността на НПО-сектора като активен участник и партньор при формирането и реализирането на политиките на държавната администрация на местно и регионално ниво.
Специфични цели:

·         Изграждане на ефективна интерактивна среда за партньорство и повишавание на капацитета на НПО-сектора;

·         Повишаване на управленския капацитет на неправителствения сектор за участие във формирането и реализацията на местните и национални политики;

·         Въвеждане на пилотен модел за ефективно партньорство между НПО-сектора и структурите на държавната администрация на територията на Североизточен район за планиране;

·         Подобряване на обществената представа за НПО-сектора като ефективен участник в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво;

Дейности:

Основната цел на проект беше да подобри уменията на НПО от региона, за да работят още по-успешно и мащабно. Поради факта, че в много случаи отделните неправителствени организации действат самостоятелно, представителите им не се познават помежду си и не съумяват да обединят усилия за постигане на общи цели. Екипът на проект „Партнер - нет" се зае със сложната задача да направи цялостно проучване на наличните организации в региона. Четиристотин от тях се включиха в мащабната акция като предоставиха информация за капацитета си, областта на действие, финансовото и организационното си състояние, степента на партньорство с местните и регионални власти, другите НПО и бизнеса, потребността от квалификация в над 10 дисциплини.

Първата официална среща на неправителствените организации в региона беше по време на Организационната конференция. Освен клъстер "Образование" бяха създадени още седем клъстерни образувания във важни направления като младежки дейности, екология, социални дейности, човешки права, култура и изкуство, медии и регионално развитие. Тяхната работа продължи във времето, благодарение на проведените 8 работни срещи с местната администрация в градовете Добрич, Суворово, Каварна, Генерал Тошево, Каолиново, Антоново, Кайнарджа и Провадия. Отдалечеността на неправителствените организации беше една от причините да се разработи електронна ресурсна мрежа, под формата на специализиран уеб-портал с дистанционна платформа за обучение. По този начин всеки имаше възможност да получи своевременно информация за потенциални партньори, да сподели за инициатива, която има идея да реализира, или да се включи в он-лайн обученията, провеждани в рамките на проекта. По-добрата комуникация и помощта при използването на ресурсите беше възложена на специално създадената за целта структура - Център за гражданско образование, консултации и обучение.

Последвалите няколко месеца на интензивна работа за екипа на проекта включваха работни срещи на клъстер „Образование", чиято основна задача беше в края на проекта да се формулират предложения за промени в законодателството, регламентиращо образованието в България, които да доведат до реални положителни резултати в развитието му. Проблемите разбира се не са малко, което си пролича и по време на организираната Международна конференция. Представители на различни образователни институции, бизнес асоциации, експерти в развитието на човешките ресурси имаха възможност да си сверят часовниците с последните европейски тенденции и да споделят своя опит и предложения.

Специално внимание заслужава и разработената интегрирана програма за обучение на НПО, включваща 10 модула. Нейната цел е да покрие всички проблемни области, от възможности за финансиране, до организационно поведение, езикова култура, изграждане на партньорски мрежи, връзки с обществеността, взаимодействие с други структури на гражданското общество, областните и общински администрации, стратегическо управление и т.н. Обучените 545 души от над 400 организации доказаха виталността на сектора в региона и желанието да се повиши капацитета за реализиране на още по-мащабни и ефективни акции и граждански инициативи. Всеки един от проведените курсове беше заснет на видеофилм и беше включен в интегрирана дистанционна образователна платформа, достъпна на сайта на проекта.

Особено важна за нас тема е образованието, ето защо наред с останалите задачи, които изпълнихме, най-много се гордеем със създаването на клъстер "Образование" и предприетите от него инициативи. Обединяването на усилията на всички заинтересовани от темата в региона позволи да се дискутират широко проблемите, да се начертаят тенденциите и да се определят посоките, в които трябва да се предприемат промени.

Постигнати резултати:

  • Изградена и действаща ресурсна мрежа на НПО;
  • Подобрен капацитет на НПО-сектора за устойчивост и реално влияние в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво;
  • Пилотен модел за клъстер в областта на образованието, който представя реален механизъм за сътрудничество между НПО-сектора и структурите на държавната администрация на национално равнище;
  • Подобрен обществен образ на НПО-сектора като фактор за гражданско участие и контрол в работата на общинската администрация.