×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 205

MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на ученето през целия живот в Черноморския басейн

 

Финансираща програма: СОП „Черноморски басейн 2007 - 2013”

Договор №:

2.3.1.73963.333, MIS-ETC 2674
Период на изпълнение: юни 2013 – декември 2014
Продължителност: 18 месеца
Обща стойност: 148 757 евро
Партньори по проекта:

 

Водеща организация: Център за граждански инициативи, консултации и обучения (България)

ПАРТНЬОРИ:

  • Добруджанско аграрно и бизнес училище (България)
  • Университет “Намък Кемал” (Турция)
  • Кавказки университетски фонд (Грузия)
  • Държавен университет на Молдова (Република Молдова)
  • Гимназия “Овидиус” (Румъния)
  • Таврийски национален университет “В. И. Вернадски” (Украйна)
Интернет страница на проекта: www.manage-edu.net

 

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ беше част от консорциума реализирал проект MANAGE.EDU в периода 2013 - 2014 г.

За проекта:

Проект MANAGE.EDU се осъществява с подкрепата на СОП „Черноморски басейн 2007-2013”, втора покана за набиране на проектни предложения, Приоритет 3: Подкрепа на културни и образователни инициативи за формирането на обща културна среда в Басейна, Мярка 3.1: Насърчаване на работата в културни мрежи и образователния обмен в общностите от Черноморския басейн. 

Общата цел на проекта е да създаване на капацитет за работа в мрежи и транснационален обмен на добри практики в управлението на образователния процес в една мултикултурна среда, с оглед укрепване на образователните и обучителните системи в Черноморския басейн и промотиране на регионалното развитие на принципа на учене през целия живот.

Специфичните цели на проекта са:

·         промотиране на транснационална мрежа между образователни институции и други заинтересовани страни в Черноморския басейн;

·         укрепване на институционалния капацитет за образователен мениджмънт на местно, регионално и национално равнище в страните партньори;

·         разработване на съобразени с контекста планове за регионална политика за насърчаване на ефективния образователен мениджмънт в целевите райони, с оглед съобразяване с променящите се изисквания на обществото и света на работата в икономика, основана на знанието, и в една мултикултурна среда;

·         повишаване на осведомеността за програмата на ЕС за модернизация в областта на образованието и културата.

Целеви групи:

·         Представители на всички образователни институции, които имат интерес към темата

·          Експерти в сферата на образованието;

·          Образователни институции;

·          НПО, които работят в областта на младжеките дейности, УЦЖ, културата, формалното и неформалното образование, социалните дейности и икономическото развитие;

·          Студенти, ученици, обучаеми;

·          Представители на медиите;

·          Цялото общество...

Дейности (работни пакети):

GA1 “Устойчива транснационална мрежа за образователен мениджмънт (MANAGE.EDU мрежа)”

Дейности с развоен характер, които са основа за последващите етапи и дейности на проекта. Някои от дейностите в тази група включват създаване на транснационална мрежа и условия за нейната устойчивост, мотивиране на институции в мрежата да показват добри практики в сферата на образователния мениджмънт.

GA2 “Разработване на регионални планове за действие (RAP) за промотиране на ефективния образователен мениджмънт в подкрепа на принципа на учене през целия живот на регионално ниво”

Дейности с развоен характер, които допринесят за постигане на резултатите от проекта. Тази група включва два елемента: проучване, очертаващо настоящото състояние на Ученето през целия живот и на Образователните и Обучителни системи в страните от MANAGE.EDU и съвместна разработка на стратегически Регионални планове за действие от транснационален експертен екип.

GA3 “Обмен на добри практики и иновации в образователния мениджмънт”

Дейности с характер на разработка, които целят да разработят, разпространят, увеличат и мултиплицират резултатите от проекта, постигнати в GA1 и GA2. Тези дейности промотират устойчив транснационален трансфер на иновативни практики в сферата на образователния мениджмънт. 

GA4 “Публичност на проекта: разпространяване на резултатите и повишаване на осведомеността за ученето през целия живот”

Дейности, подкрепящи публичността, които се осъществяват непрекъснато по време на проекта. Благодарение на тези дейности, резултатите от проекта достигат до по-широка аудитория и следователно разпространяват информация за проекта.

GA5 “Мениджмънт, координация и мониторинг на проекта”

Подкрепящи дейности, които гарантират ефикасността и коректното изпълнение на проект MANAGE.EDU, както и високото качество на резултатите и събитията.

Резултати:

·         5 местни семинари за генериране на препоръки за подобряване на капацитета за управление в участващите образователни институции и обмен на добри практики - в България, Грузия, Молдова, Румъния, Турция и Украйна, октомври-ноември 2013, 189 участници общо;

·           Онлайн конкурс за добрите по мениджмънт в образованието 25.10.2013-28.12.2013 г., 60 представени добри практики, 20 практики номинирани за най-добри;

·         Черноморска мрежа за ефективно управление в образованието (MANAGE.EDU Network) - партньори + всяка заинтересована организация, он-лайн секция за представяне и създаване на контакти;

·         Международен семинар за представяне на мрежата MANAGE.EDU - 25-26.03.2014 г.  в Кишинев, Молдова, 35 представени организации, 119 индивидуални участници;

·         Пилотна програма за обучение за мениджъри в образованието - он-лайн версия, както и он-лайн модули за обучение.

·         Изграждане на международен екип от експерти, чиято задача е 1) да анализира развитието на ученето през целия живот и образователен мениджмънт управление на национално и регионално ниво (предварително проучване) и 2) разработване на рапира за насърчаване на ефективна образователна управление;

·         Експертна работна среща по изготвяне на 6 плана за действие за насърчаване на ефективен мениджмънт в образованието - 10.10.2013, Тбилиси (Грузия), 30 участници;

·         6 пилотни плана за действие;

·         Местни публични дискусии на плановете за действие.

·         Пилотно обучение за мениджъри в образованието7-11.07.2014 г., гр. Добрич

·         Международно изложение по УЦЖ – 23-24.09.2014 г., гр. Добрич

Издадена брошура за проекта на 6 езика; интернет сайт www.manage-edu.net – над 83 700 посещения и разработена платформа за он-лайн обучение; над 60 публикации в медиите; допълнителни събития за представяне на проекта, публикуване на научни доклади.