×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 205

ИНО-ДЖОБС: Създаване на възможности за заетост в трансграничния регион чрез идентифицирането на иновативни работни места и предоставяне на специализирано обучение”

 

Финансираща програма: Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Договор №:

2(2i)-3.2-2 0367/29.12.2010, MIS ETC код: 560
Период на изпълнение: януари 2011 – юни 2012
Продължителност: 18 месеца
Обща стойност: 454 589, 53 евро
Партньори по проекта:

 Сдружение „Маре Нострум” (Румъния)

Интернет страница на проекта:  

 

Проект ИНО-ДЖОБС е съвместна българо – румънска инициатива, която се фокусира върху решаването на идентифицирани проблеми на трите най-развити икономически отрасли в Добруджа: търговия, туризъм и земеделие и нуждата от подобряване качеството и нивото на квалификация на работната сила, внедряване на нови високи технологии в съответните сектори и осигуряване на възможности за алтернативна заетост в региона.

Включвайки широк набор от дейности, проектът се стреми да стимулира съвместните инициативи (особено тези, включващи бизнес и обучителни структури), повишаване нивото на квалификацията и броя на притежаваните ключови компетенции, ползването на нови технологии в икономическите сектори туризъм, търговия и селско стопанство и не на последно място – да разшири границите на перспективите за мобилност и заетост.

Целта на проекта е да насърчи:

·         трансграничния обмен на информация и възможности за ефективна заетост;

·         развитието на трансгранични услуги за обучение за заетост в съответствие с потребностите на трансграничния пазар на труда;

·         развитието на трансгранични връзки и обмен между образователните и обучителни организации.

Дейности:

1.      Проучване и анализ на възможностите за алтернативна заетост в трансграничния регион на Добруджа

2.      Разработване на Стратегически документ относно възможностите за алтернативна заетост в Добруджа, съдържащ анализ и обобщение на резултатите от извършеното проучване, както и представящ практически насочени препоръки за релевантни мерки, свързани с подобряване на образованието и предлагане на обучения, които да отговорят на специфичните нужди на бизнеса

3.      Създаване на обучителни услуги, отговарящи на нуждите на пазара на труда, чрез:

·         Създаване на Агенция за българо-румънско професионално сътрудничество, която да предложи специализирани обучения в областта на туризма, селското стопанство и търговията, които обучения да удовлетворяват нарастващите нужди на пазара. Сред целите на Агенцията са също да подпомогне както търсещите, така и предлагащите работа, за да срещне техните взаимни интереси

·         Създаване на местен офис на Агенцията за българо-румънско професионално сътрудничество на територията на гр. Констанца

·         Създаване на учебна програма и учебни материали по предприемачество в туризма, търговията и селското стопанство

·         Издаване на учебна програма и модулни учебници със CD (аудио файлове с диалози) за чуждоезиково обучение – на румънски и на български, за нуждите на туризма, търговията и селското стопанство

·         Пилотно тестване на създадените учебни програми посредством специализирано обучение за български и румънски ученици и студенти, както и специализирано обучение за работодатели с цел насърчаване предлагането на стажантски програми и практики за повишаване квалификацията, уменията и експертизата на търсещите работа

4.      Създаване на условия за подкрепа на иновационните практики в туризма и селското стопанство в трансграничния регион като способ за насърчаване  работата в мрежа в трансграничния регион, чрез:

·         Идентифициране и създаване на съвместни иновационни практики в обученията за представяне на научноизследователската и развойна дейност и прилагането на високи технологии в туризма и селското стопанство;

·         Организиране на събития за обмяна на добри практики;

5.      Създаване на виртуален каталог за българо-румънско професионално сътрудничество, чрез:

—  Създаване на уеб-базирана платформа за дистанционно обучение в областта на туризма, селското стопанство и търговията на български и румънски език;

—  Съставяне на интернет приложение към платформата за дистанционно обучение за търсещите и предлагащите стажове и работа в трансграничния регион;

—  Създаване на база данни от работодатели в сферата на туризма, търговията и селското стопанство, които предлагат стажантски програми за студенти – Обучение близо до Бизнеса – гарантиращи възможности за заетост на студентите в по-голям мащаб;

—  Съставяне на наръчник за работодатели в трансграничния регион, опериращи в сферите на туризма, селското стопанство и търговията с правила, методи и примери за документацията, необходима за провеждането на стажантски програми и студентски практики;

—  Създаване на Трансгранично Бизнес Он-лайн Радио, излъчващо на български и румънски език и предлагащо информация и съвети за търсещите и предлагащите стажове или работа в трансграничния регион

6.       Разпространение на резултатите от проекта

Постигнати резултати:

 • Проведено проучване относно възможностите за алтернативна заетост в трансграничния регион на Добруджа сред общо 150 организации, от които 70 бизнес структури в България и 50 в Румъния, 15 обучителни институции от България и 15 от Румъния;
 • Създаден 1 „Стратегически документ относно възможностите за алтернативна заетост в Добруджа”, отпечатан на 3 езика и разпространен в общо 1 500 копия;
 • Изградена и напълно оборудвана Агенция за българо – румънско професионално сътрудничество в гр. Добрич, България с прилежаща високотехнологична лаборатория с 16 работни места. Агенцията цели да подпомага създаването на общи перспективи в трансграничния регион, да подпомага предприемачите и търсещите работа в създаването на алтернативна заетост;
 • Създаден местен офис на Агенция за българо  румънско професионално сътрудничество в гр. Констанца, Румъния;
 • Изработени и ефективно функциониращи софтуерни приложения за управление на хотел и ресторант; управление на човешките ресурси; управленски анализ на бизнес ефективността;
 • Разработени иновативни учебни планове и обучителни материали в областта на предприемачеството в туризма, селското стопанство и търговията, наблягащи върху практиката като основа за придобиване на ключови умения;
 • Пилотни обучения за ученици – общо 47 деца от България и Румъния взеха участие в провелите се обучения по предприемачество в туризма, търговията и селското стопанство;
 • Обучения за работодатели относно способите за организиране и провеждане на стажове и практически обучения – 20 работодателя от България и Румъния бяха обучени в тази насока;
 • Проведени 2 нетуъркинг събития за споделяне на добри практики и създаване на ново сътрудничество – на всяко от събитията взеха участие повече от 40 заинтересовани лица от България и Румъния, които обмениха информация за своя опит и бъдещи инициативи с тенденция те да се превърнат в нови успешни трансгранични партньорства;
 •  Създадена 1 уеб базирана платформа за дистанционно обучение в областта на туризма, селското стопанство, търговията, както и чуждоезиково обучение (английско – румънско и английско – българско) – за по-малко от 4 месеца, повече от 70 души са регистрирани в нея и регулярно ползват нейните възможности;
 •  Разработен наръчник „Обучение за обучители” с детайлна информация относно  ролята, значението и етапите при организиране на обучения на място (менторинг, практика, стаж), съдържащ също и образци на полезни документи. Наръчникът е отпечатан на български (100 бр.) и румънски (100 бр.) език.

Изградено трансгранично бизнес интернет радио, излъчващо на румънски и български език – общо 18 радио емисии на всеки от езиците бяха излъчени. Всяка от тях се радваше на повече от 400 слушатели.