Дискусионен семинар за обсъждане на регионалния бранд на климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн се проведе в Добрич по проект AGREEN

14 Май 2021 News 3 Views
Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) – Добрич работи по международен проект за изграждане на трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн. Проектът, с акроним AGREEN, договор № BSB-1135, се изпълнява в партньорство с 5 институции и организации от Черноморския регион, идващи от: Гърция, Румъния, Грузия, Армения и Турция. Основната цел на проект AGREEN е насочена към повишаване на капацитета на предприемачите и специалистите за изграждане на трансгранични мрежи и трансфер на знания в областта на климатоустойчивото земеделие в региона на Черноморския басейн. Първият етап от изпълнението беше посветен на провеждането на проучване във всяка от…
Read more...

Нова инициатива на Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ - проект GAME IT - стартира по програма Еразъм+

01 Декември 2020 News 149 Views
„Интерактивно геймифицирано обучение за подготовка на обучаеми в неравностойно положение за участие в международни мобилности в сферата на гостоприемството и туризма" /GAME IT/ е международен проект, координиран от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ /ДАБУ/. Инициативата стартира днес, 1-ви декември 2020 г. и ще се изпълнява в продължение на месеца от международен консорциум, сформиран от 6 организации, идващи от 4 различни държави: България, Гърция, Турция и Словения. Проектът GAME IT се реализира с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, като предлага въвеждането на игрови елементи в предварителната подготовка, която обучаемите преминават преди да вземат участие в международна мобилност с цел образование…
Read more...

Приключва международен проект, насочен към разработването на обучителни материали за придобиване на основни умения на работното място

28 Октомври 2020 News 346 Views
На 26 и 27 октомври 2020г. в град Добрич се проведоха две събития за разпространение на резултатите по проект „Обучение на основни умения на работното място за нискоквалифицирани мигранти“/ „Workplace Basic Skills Training for Low-Skilled Migrants“, финансиран по програма Еразъм+, по Договор № 2018-1-DE02-KA204-005032. В проекта си партнират общо 8 държави, като водеща организация е „Институт за образователни иновации“, Германия, а от българска страна в проекта се включи Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ /МИМ/. Проектът е насочен към подобряване на основните умения за работа сред ниско квалифицирани възрастни, в това число бежанци и мигранти, чрез разработване на интерактивни обучителни материали…
Read more...

Работна среща на партньорите по проект AGREEN се проведе днес

15 Октомври 2020 News 174 Views
Днес, на 15 октомври 2020 г., срещата, която имахме с партньорите от консорциума, работещ по проект AGREEN, беше наистина полезна и ползотворна за целия екип. Във фокуса на обсъжданията беше подготовката на междинния доклад по напредъка на проекта, както и други административни и финансови аспекти по управлението и изпълнението на инициативата. В помощ на членовете на консорциума при управлението и отчитането на проекта ще бъде използвана специализирана електронна система, предлагаща множество функционалности, улесняващи мениджмънта на AGREEN. И въпреки че до момента целия екип на проекта общува изцяло в дигитална среда, поради невъзможността да провеждаме присъствените срещи между партньорите, както са…
Read more...

Поредна партньорска среща по проект AGREEN

09 Октомври 2020 News 180 Views
Вчера, 08 октомври 2020 г., се проведе поредната партньорска среща по проект AGREEN - отново в онлайн режим. Заедно с партньорските организации от Армения, Грузия, Гърция, Турция и Румъния, обсъдихме основни аспекти на успешния мениджмънт на проекта като с любезното съдействие на представителя на Съвместния секретариат на програмата „Черноморски басейн 2014-2020”, заедно очертахме подходящите комуникационни и управленски подходи, гарантиращи високото качество на резултатите от проекта, както и механизмите на сътрудничество в рамките на консорциума. Доброто партньорство и споделените ценности са основата и гаранцията за постигането на целите, поставени от проекта, както и крайъгълния камък, около който ще бъде изградена общността…
Read more...

Изменението на климата преобръща живота на фермерите

18 Септември 2020 News 179 Views
Непредсказуемите метеорологични модели, по-кратките вегетационни сезони, сушите, екстремните температури и повишеното излагане на вредители и болести по посевите създават обезсърчителни проблеми за дребните фермери по целия свят. В черноморския регион хората са склонни да разчитат на природните ресурси, стига да знаеха как. Техниките за климато-устойчиво земеделие могат да помогнат на фермерите да се адаптират, за да запазят - и дори да подобрят качеството и добива от своя поминък. С население, което се очаква да нарасне до 9,8 милиарда до 2050 г., климато-устойчивото земеделие е от решаващо значение за глобалната продоволствена сигурност: Дребните фермери в момента осигуряват повече от 80 процента…
Read more...

Климатоустойчивото земеделие е във фокуса на нов проект, който Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ стартира по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“

08 Юни 2020 News 322 Views
ДАБУ стартира нов проект с наименование: „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“ /AGREEN/, eMS код BSB-1135, е съвместна инициатива на общо 6 организаци, сред които университети, представители на неправителствения сектор и изследователски център от България, Румъния, Турция, Грузия, Армения и Гърция. Водещ партньор е Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ /ДАБУ/ - Добрич, България. Проектът е насочен към повишаване на капацитета на предприемачите и професионалистите за изграждане на трансгранични мрежи и трансфер на знания в областта на развитието на климато-устойчиво земеделие в Черноморския басейн, така че да се подобрят търговските, икономическите и социалните параметри и достижения…
Read more...

Иновативна българска онлайн платформа организира доставки на натуралнo произведена продукция от България

27 Септември 2019 News 764 Views
Платформата Farmhopping е онлайн пазар на натурални продукти, съставена от над 100 малки български ферми. Фокусът е върху сезонна, натурално произведена продукция, затова задължително условие за производителите е да не използват пестициди, консерванти и подобрители и да следват изискванията за устойчиво земеделие, определени в специално публикувана брошура в сайта на платформата https://farmhopping.com/bg/. Всяка ферма във farmhopping предоставя документи за продуктите, които предлага. По този начин всички производители са регистритрани и контролирани от БАБХ, а ако фермата е биосертифицирана – задължително предоставя сертификат за това. Екипът на иновативната платформа прави допълнителен контрол на качеството при всяка доставка: измерва се нивото на…
Read more...

ПРСР одобри 153 проекта по подмярка 4.2

27 Септември 2019 News 733 Views
Държавен Фонд „Земеделие“ одобри 153 проекта за преработка по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. В рамките на процедурата, чрез ИСУН бяха подадени общо 593 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 363 млн. евро. За тях беше извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената субсидия надвишава бюджета, определен в условията за кандидатстване. Одобрени за финансиране са 153 проекта, оценени с 75 т., на обща стойност 95 млн. евро., с които ще бъдат модернизирани редица предприятия от цялата…
Read more...

Започва прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

28 Юни 2019 News 501 Views
От 28.06.2019 г. до 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. Общият размер на средствата, които се предоставят по процедурата за подпомагане на малки земеделски стопанства, възлиза на 43 027 600 лв. Финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години. Подмярка 6.3. предоставя възможност за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански…
Read more...
Страница 1 от 4