×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 205

Предоставяне на безплатни обучения по "Програма за развитие на селските райони“ 2007 – 2013 г., Мярка 111

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Договор №:

29/111/00199
Период на изпълнение: май 2011 – ноември 2012
Продължителност: 18 месеца
Обща стойност: 330 892 лв.

 

 

 

ДАБУ изпълни проект за предоставяне на професионални обучения и изпълнение на информационни мерки по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Мярка 111, финансирана от Европейския земеделски фонда за развитие на селските райони. 

Обща цел: Целта на предоставените обучения и информационни мерки е да се даде възможност на фермерите и земеделските производители на доброволен принцип да придобият техния капацитет и умения за изпълнение и прилагане на мерките по арго-екология, изискуеми на европейско ниво. Обученията бяха напълно безплатни и в тях се включиха земеделски производители, работници наети на трудов договор в техните стопанства, собственици на гори и др. одобрени ползватели.

Дейности: Информационните семинари се провеждаха в рамките на 3 дни от преподаватели - утвърдени експерти в областта на земеделието и гост-лектори от Австрия, Унгария, Франция, и Румъния. Обученията бяха групирани в 4 различни теми, в съответствие с интересите на фермерите:

·         Биологичното земеделие - европейски перспективи и развитие (12 семинара)

·         Нови технологии и европейски опит в отглеждането на житни и фуражни култури (11 семинара)

·         Лозарство - актуални тенденции (6 семинара)

·         Съвременни практики и технологии при отглеждането на животни (15 семинара)

Постигнати резултати:

В периода 2011-2012 г. ДАБУ организира краткосрочни тематични курсове за професионално обучение за над 1200 селскостопански производители в рамките на информационната кампания за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони в България. Общо 44 семинара бяха организирани в 6 различни области на територията на България. Всички успешно преминали обучението бяха сертифицирани с официални документи, свидетелстващи за придобитата квалификация.