×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 205

„ОСП за устойчиво развитие: Мисията възможна“

 

Финансираща програма: Проектът е финансиран в рамките на покана на Генералната дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Европейската комисия за представяне на предложения 2015/С 351/9 относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика

Договор №:

AGRI 2016-0198
Период на изпълнение: юни 2016 г. – май 2017 г.
Продължителност: 12 месеца
Обща стойност: 148 757 евро
Партньори по проекта: Висше училище по мениджмънт (България)
Интернет страница на проекта: http://agroinfo.dabu-edu.org

 

 

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ инициира информационната кампания „ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна“, за да подобри общественото разбиране за ролята на Общата селскостопанска политика (ОСП) по отношение на устойчивото развитие и неговия принос за по-балансираното развитие на селските области в българо-румънския трансграничен регион, които, поради своята традиционна селскостопанска специализация и специфична регионална проблематика, илюстрират някои от основните предизвикателства пред успешното прилагане на ОСП през новия програмен период (2014 - 2020 г.).

Към кого е насочена кампанията:

Информационната кампания ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна! е насочена към постигането на няколко цели по отношение на Общата селскостопанска политика, обусловени от идентифицираните нужди на трите основни групи заинтересовани лица в българо-румънския трансграничен регион:

(1)    Широката общественост и по-специално младите хора в градските райони;

(2)    Фермерите и селскостопанските предприемачи/ мениджъри;

(3)    Политиците на местно и регионално ниво, а също и регулиращите институции, които са ангажирани с изпълнението на националните земеделски планове, свързани с въпросите на ОСП.

Какво цели кампанията:

Целите на информационната кампания са свързани с горепосочените целеви групи:

(1)  Предефиниране на обществения дебат в България чрез насочване на вниманието към важните социални функции, които ОСП отрежда на земеделските производители;

(2)  Повишаване на осведомеността и представяне на ключовото послание на ОСП по отношение на устойчивостта на селското стопанство;

(3)  Осигуряване на бърз и устойчив преход към секторна политика, свързваща селското стопанство с устойчивото развитие и осигуряването на обществени блага като опазване на околната среда и сигурност на храните.

Дейности (работни пакети):

Информационната кампания се провежда чрез реализацията на 24 дейности, организирани в 6 Работни пакета (РП):

Работен пакет 1: Въвеждащи дейности

Работен пакет 2: Промотиране на социалната функция на селското стопанство и подкрепата на Общата селскостопанска политика за устойчиво развитие

Работен пакет 3: Изграждане на капацитет за ангажиране с устойчиви земеделски практики чрез ОСП на фермери и предприемачи в областта на селското стопанство

Работен пакет 4: Промотиране на устойчивото развитие на селското стопанство, стимулирано от ОСП, чрез местните власти в транс-граничния регион България-Румъния

Работен пакет 5: Медийна кампания „Устойчивост чрез ОСП“

Работен пакет 6: Финализиране на проекта

Резултати:

·         Разработена многоезична интернет страница на кампанията на български, румънски и английски езикhttp://agroinfo.dabu-edu.org

·         Организирани и проведени 4 промоционални прес-конференции, излъчвани на живо в интернетс общо 73 участника

·         Разработени и разпространени 219 информационни писма до заинтересованите организации /браншови асоциации в селското стопанство, университети, младежки асоциации, регионални офиси на МЗХ и др.

·         Разработена база-данни с фирми/частни ферми, които се занимават с органично производство и устойчива интензификация на селското стопанство със 100 компании

·         Проведени интервюта с 10 избрани собственици на ферми или предприемачи в селското стопанство и разработени и разпространени 10 кратки видео-клипове, представящи техния опит и споделени добри практики

·         Отпечатан и разпространен в 1000 копия и онлайн Каталог с добри практики „Социалната функция на селското стопанство и подкрепата на Общата селскостопанска политика за устойчиво развитие“  на английски, български и румънски език

·         Проведено Он-лайн състезание за най-добър бизнес план в областта на устойчивото земеделие в съответствие с новите приоритети на ОСП за периода 2014-2020 г.; подбрани 10-те най-добри идеи от експертно жури, съставено от представители на бизнеса, изследователски и научни звена, университети, местната и регионална администрация и др. и представени по време на публично събитие с над 100 участници в град Варна

·         Разработен и отпечатван комплект обучителни материали, свързани с новите елементи на мерките за подкрепа в съответствие с националните планове и програми за развитие на селските райони в България и Румъния – 500 бр. на български и румънски език

·         Организирани и проведени 6 обучителни семинара в България и Румъния за разясняване на новите аспекти от Общата селскостопанска политика и по специално мерките за подкрепа в рамките на втория стълб с общо 127 участника

·         Организирано и проведено събитие за изграждане на мрежи за разпространение на резултатите с общо 31 участници от България и Румъния, целящо да обучи фермерите как да подпомагат представители на техните общности да кандидатстват за финансиране в рамките на втория стълб на ОСП

·         Организирани и проведени 2 публични дискусии (в България и Румъния) относно възможностите за устойчиво развитие чрез ОСП в транс-граничния регион България-Румъния с общо 61 участника

·         Проведен дискусионен  панел Устойчиво местно развитие чрез ОСП: Възможности до 2020 г.в град Добрич с общо 52 участника

·         Организирано и проведено Изложение на био-храни и био-продукти с фокус върху представяне на модела как био-храните могат да бъдат част от системата на общественото хранене, управлявана от местната администрация с общо  92 участника в град Варна

·         Разработен и публикуван медиен пакет, в т.ч. и 20 специализирани статии, свързани с новия фокус на ОСП по отношение на подобряването на екологичните показатели и обществената роля на селското стопанство

·         Заснет и разпространен по местни и национални телевизии информационен филм „Как да отглеждаме храната си днес така, че да не унищожаваме храната за нашите деца“

·         Излъчени 5 радио-спота и организираи три специализирани радио  предавания в национален ефир

·         Проведени две финални пресконференции в България и Румъния за представяне на резултатите от реализацията на проекта с общо 60 участника

Отпечатни и разпространени 500 бр. информационна листовка с резултатите от реализацията на проекта сред заинтересованите лица (на български и румънски език)