Екип на Сдружение "ДАБУ"

Сдружението разполага с малък, но ефективен, административен екип, мотивиран екип от обучители в Центъра за професионално обучение  и достъп до широк кръг от изследователи и преподаватели от Висшето училище по мениджмънт (ВУМ).

Областите на експертиза на екипа на сдружението включват: аграрни науки, околна среда и екология, устойчиво развитие и устойчиво селско стопанство, мениджмънт, туризъм, хотелиерство, културни и творчески индустрии, европейски политики и проекти и социално предприемачество. Понастоящем в ДАБУ работят 9 души административен и управленски персонал и 23 хонорувани преподаватели и експерти.

ДАБУ се гордее със солиден организационен капацитет и опит в изпълнението на проекти за научни изследвания и изграждане на капацитет, ефективно управление на заинтересованите страни и разработване на стратегически документи и планове за действие.

Сдружението се ръководи от доц. д-р Тодор Радев – Председател на Управителния съвет на ДАБУ, който е и председател на Регионалния академичен център на Българската академия на науките в Добрич.

 

Нашите експерти

 • Доц. д-р Тодор Радев

  Доц. д-р Тодор Радев

  Доц. д-р Тодор Радев е Председател на управителния съвет на Сдружение „ДАБУ“ и Председател на Регионалния академичен център на Българската академия на науките в Добрич. Като Президент и един от основателите на Висшето училище по мениджмънт, той продължава да осъществява изследвания и да преподава в областта на икономиката, организационното поведение и международните отношения. Доц. Радев има дългогодишен опит в управлението на международни проекти, подкрепени от различни финансиращи програми и институции, сред които Световната банка, българските оперативни програми, Програми ТЕМПУС, Еразъм и др.

 • Клара Димитрова

  Клара Димитрова

  Г-жа Димитрова е инициатора и ръководителя на екипа по създаването на Центъра за професионално обучение към ДАБУ. Тя има над 30 години опит в областта на професионалното образование и обучение и мениджмънта във висшето образование в България, валидирането и признаването на резултати от учене, работа с различни целеви групи, вкл. и такива в неравностойно положение. Сред ръководените от нея проекти са такива по програмите Атлантис, Леонардо да Винчи, Еразъм и програми, финансирани от Европейския социален фонд. Също така г-жа Димитрова има опит като външен оценител по програма Леонардо да Винчи.

 • Павлина Богданова

  Павлина Богданова

  Г-жа Богданова отговаря за процеса на обучение и разработването на учебните планове и програми в Центъра за професионално обучение. Тя има богат опит в идентифицирането на нуждите от обучение и разработването на учебни програми. Работи в сектора на професионалното образование и обучение повече от 15 години и често организира обучения за хора в неравностойно положение, като дългосрочно безработни и ниско-квалифицирани възрастни.

 • Виолета Димитрова

  Виолета Димитрова

  Г-жа Димитрова е координатор на обученията в Центъра за професионално обучение към ДАБУ, с богат опит в разработването на учебни планове и програми и управление на учебни дейности. Тя координира и отдела за международна мобилност в ЦПО. Има 10-годишен опит в областта на неформалното образование и обучението на младежи.

 • Весела Панова

  Весела Панова

  Г-жа Панова е финансов мениджър с над 12 години опит във финансовото управление и отчитане на международни проекти.

 • 1