Проект „Трансграничен алианс за климато-устойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн (AGREEN)"

 

Финансираща програма: Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Договор №:

eMS код BSB-1135

Период на изпълнение: юни 2020 – ноември 2022
Продължителност: 30 месеца
Обща стойност:  799 279,60 евро
Партньори по проекта:
  • Сдружение Добруджанско аграрно и бизнес училище /ДАБУ/, България;
  • Университет „Овидиус“ Констанца /"Ovidius" University of Constanta/, Румъния;
  • Университ „Немък Кемал – Текирдаг“ /Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi/, Турция;
  • Асоциация за биологично фермерство „Елкана“ /Biological Farming Association Elkana/, Грузия;
  • Международен център за агробизнес изследвания и образование /International Center for Agribusiness Research and Education/, Армения;
  • Агенция за развитие на местните власти Източен Солун /Development Agency of Eastern Thessaloniki Local Authorities/, Гърция.
Интернет страница на проекта: -

 

Проект: „Транс-граничен алианс за климато-устойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“ /AGREEN/, eMS код BSB-1135, е съвместна инициатива на общо 6 организаци, сред които университети, представители на неправителствения сектор и изследователски център от България, Румъния, Турция, Грузия, Армения и Гърция. Водещ партньор е Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ /ДАБУ/ - Добрич, България.

Проектът е насочен към повишаване на капацитета на предприемачите и професионалистите за изграждане на трансгранични мрежи и трансфер на знания в областта на развитието на климато-устойчиво земеделие в Черноморския басейн, така че да се подобрят търговските, икономическите и социалните параметри и достижения на сектора като двигател на регионалното развитие.

В рамките на проекта е предвиден интегриран комплекс от дейности, обединени в шест работни пакета:
• Мениджмънт и управление на проекта
• Формиране на трансгранична мрежа за изграждането на регионален бранд на климато-устойчивото земеделско производство в Черноморския регион
• Идентифициране на климато-устойчиви земеделски практики в Черноморския басейн
• Разработване на уеб-базирана мрежа за обмяна на информация и придобиване на знания в областта на климато-устойчивото земеделие
• Провеждане на серия от обучения по предприемачество по теми, свързани с климато-устойчивото земеделие
• Комуникация

Изпълнението на проекта предвижда активното участие на местните общности в сътрудничество с експертния състав на Сдружение „ДАБУ“ и партниращите организации, както и привличане на външна експертиза за развитие на трансграничните възможности за търговия, обучение и модернизация на селското стопанство, повишаване капацитета на младите фермери и предприемачи в Черноморския басейн, чрез използването на приложни иновативни методи и споделени добри управленски практики.

Партниращи организации са:
- Добруджанско аграрно и бизнес училище /ДАБУ/, БЪЛГАРИЯ
- Университет „Овидиус“ - Констанца " /"Ovidius" University of Constanta/, РУМЪНИЯ
- Университет Немък Кемал – Текирдаг /Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi/, ТУРЦИЯ
- Асоциация за биологично фермерство Елкана /Biological Farming Association Elkana/, ГРУЗИЯ
- Международен център за агробизнес изследвания и образование /International Center for Agribusiness Research and Education/, АРМЕНИЯ
- Агенция за развитие на местните власти Източен Солун / Development Agency of Eastern Thessaloniki Local Authorities/, ГЪРЦИЯ

Очакваните резултати, от реализацията на проект AGREEN са:
- Разработена обща марка /бранд/ за обозначаване на земеделската продукция, отгледана в Черноморския басейн, при следване на принципите на отчитане на въздействието на климатичните промени върху земеделското производство и чрез адаптиране и прилагане на климато-устойчиви модели и практики;
- Подобрени възможности за трансгранично сътрудничество и търговия на земеделски продукти, отгледани по устойчив начин, в Черноморския басейн;
- Изградена трансгранична мрежа от специалисти, научни работници и практици, споделящи сходни възгледи и търсещи иновативни решения по отношение на климато-устойчивото земеделие;
- Повишен капацитета на младите земеделски стопани и предприемачи за прилагане на климато-устойчиви модели на отглеждане на селскостопанска продукция и управление на устойчиви ферми и земеделски стопанства;
- Разработени и тествани в реални условия иновативни модели на отглеждане на култури в Черноморския басейн, адаптирани към климатичните особености на региона и споделени управленски практики за устойчиво земеделие.

Проектът се финансира от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, в рамките на приоритет 1.2 “Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори” и е с продължителност 30 месеца /юни 2020 до ноември 2022/. Общият бюджет на проекта е: 799 279,60 Евро /1 563 390,80 лв./