Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ПМС 160/2016 г. с предмет: „Предоставяне на услуги по осигуряване на външна експертиза за целите на проект „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земе

13 Август 2021 News 68 Views
 
 

 


 
 
Представяме на Вашето внимание документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана по ПМС 160/2016 г. с предмет:
Предоставяне на услуги по осигуряване на външна експертиза за целите на проект „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“, с акроним AGREEN, реф. номер: BSB-1135 (по обособени позиции)".
Процедурата е разработена в изпълнение на проект “Cross-Border Alliance for Climate-Smart and Green Agriculture in the Black Sea Basin” („Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“), с акроним AGREEN, реф. номер BSB-1135, който се реализира в рамките на договор 75244/26.05.2020 по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн” 2014 – 2020.
Бенефициент: Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ)
Дата на публикуване: 13 август 2021 г.

Срок за подаване на оферти: 20 август 2021 г. 

 

За повече информация:

гр. Добрич, ул. „България“, №3                                                                                                             

тел.: +359 58 655 626                                                                                                                                                    

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Интернет страница: agreen-project.eu  

Facebook страница: @project.agreen   

Read more...

На 11 юни от 10:00 ч. в град Добрич ще се проведе събитие за повишаване на осведомеността по проект AGREEN

07 Юни 2021 News 111 Views
 
 

 


На 11 юни от 10:00 ч. в град Добрич ще бъде представен международният проект AGREEN, по който Сдружение "Добруджанско аграрно и бизнес училище" (ДАБУ) работи в международен консорциум от изследователски и неправителствени организации от 6 държави.
Събитието има за цел да представи проект AGREEN, като запознае заинтересованите страни с неговите цели и очакваните резултати от реализацията на инициативата, както и предстоящите дейности и събития по проекта.
Специален фокус ще бъде поставен върху концепцията за „климатоустойчиво зeмеделие“ - като подход в разработването на стратегии за развитие на селското стопанство, насочени към осигуряване на устойчива продоволствена сигурност, в условията на променящия се климат - и потенциала за развитие на този вид земеделие в България.
За участие в събитието са поканени:
- Земеделски производители и стопани, фермери и предприемачи в аграрната сфера
- Представители на земеделския бизнес и браншови организации в сферата на селското стопанство
- Представители на висши учебни заведения и академичните среди
- Представители на заинтересовани групи и неправителствени организации
- Представители на местната власт, регулаторните органи и институциите, имащи отношение към формулиране и прилагане на политиките в областта на земеделието и околната среда
- Широката общественост и други заинтересовани лица
Участието в събитието е безплатно, като поради ограничения брой места, молим да потвърдите своето участие най-късно до 10.06.2021 г. на един от посочените по-долу контакти за връзка с екипа на проекта:
тел.: +359 58 655 626
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Онлайн форма-потвърждение за участие: https://forms.gle/MLNgjwMxtBNHQtFy5
 

 

гр. Добрич, ул. „България“, №3                                                                                                             

тел.: +359 58 655 626                                                                                                                                                    

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Интернет страница: agreen-project.eu  

Facebook страница: @project.agreen   

Read more...

Дискусионен семинар за обсъждане на регионалния бранд на климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн се проведе в Добрич по проект AGREEN

14 Май 2021 News 125 Views
 
 

 


Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) – Добрич работи по международен проект за изграждане на трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн. Проектът, с акроним AGREEN, договор BSB-1135, се изпълнява в партньорство с 5 институции и организации от Черноморския регион, идващи от: Гърция, Румъния, Грузия, Армения и Турция.

Основната цел на проект AGREEN е насочена към повишаване на капацитета на предприемачите и специалистите за изграждане на трансгранични мрежи и трансфер на знания в областта на климатоустойчивото земеделие в региона на Черноморския басейн.

Първият етап от изпълнението беше посветен на провеждането на проучване във всяка от партньорските държави, което да установи състоянието, предизвикателствата и перспективите пред развитието на този тип земеделие и прилагането на климатосъобразни земеделски практики в отделните географски региони. В резултат на направеното проучване, бяха идентифицирани нагласите и възприятията на потребителите, и други заинтересовани страни, към продуктите от земеделието, произведени по климатоустойчив начин, и бяха очертани мерки за повишаване на тяхната привлекателност. Общ извод, направен на базата на проведени анкети и интервюта с представители на различни целеви групи, е че за да бъдат тези продукти атрактивни за консуматорите, те трябва да бъдат „брандирани“ със специфична марка или етикет, което ще допринесе за тяхната  разпознаваемост на пазара. По този начин, потребителите ще могат ясно да идентифицират, и съответно предпочетат като свой първи избор за покупка, продукти, които са отгледани, не само по природосъобразен начин, а и чието потребление ще допринесе за развитието на местните общности и производители, а също така и при тяхното отглеждане са прилагани мерки, насочени към осигуряване на устойчива продоволствена сигурност в условията на променящия се климат.

Въз основа на изводите от направеното проучване във всички партньорски държави, международна експертна група от специалисти очерта плана за брандинг стратегията на земеделските продукти, с произход от Черноморския басейн, отгледани по климатоустойчив начин. Стратегията отчита спецификите на различните географски региони, обхванати в проект AGREEN, както и особеностите на националната народопсихология в партньорските държави,  и – не на последно място - тенденциите на пазара на храни, продукт на селското стопанство. Концепцията, изградена в резултат на проучванията, както и плана за брандинг стратегията, бяха представени и обсъдени с фокус групи от заинтересовани лица във всички партньорски държави.

Дискусията за проучване на мнението и отправяне на препоръки от заинтересованите страни относно разработването на регионален  бранд /марка/ на климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн в България се проведе на 13 май 2021 г. в гр. Добрич, организирана от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ – водещ партньор по проект AGREEN. В нея взеха участие представители на земеделски производители и стопани, предприемачи в аграрната сфера, браншови организации в сферата на селското стопанство, местната власт, академичните среди, неправителствени организации и други заинтересовани групи. Бяха разисквани възможните подходи за привличане на потребителите, набелязаните от експертите маркетингови подходи и послания, както и визуално-графичното представяне на бранда. Събраха се интересни предложения от участниците, които ще бъдат взети предвид от работната група, подготвяща плана за брандинг стратегията.

В допълнение, екипът на проекта представи и иновативния подход, който ще бъде приложен при изграждането на алианса от организации, обединени около AGREEN, като той ще бъде базиран на принципа на т.нар. „практикуваща общност“ (community of practice) – мрежа от професионалисти в бранша, изследователи и други заинтересовани лица, които да обменят и надграждат знания, експертиза и опит, въз основа на споделени добри практики. Алиансът ще работи за налагането на регионалния бранд, който да отличава произведената по устойчив начин земеделска продукция в Черноморския регион. В допълнение, ще бъде разработена интерактивна карта на логистичните центрове за търговия на едро и дребно, която да улесни достъпа до такива селскостопански продукти в партньорските страните и региони.

Проектът се финансира от Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, по Приоритет 1.2 „Повишаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните с него сектори“ и продължава 30 месеца /от 01.06.2020 г. до 30.11.2022 г.

Повече информация за проекта можете да откриете на интернет страницата: https://agreen-project.eu/bg.

За връзка с екипа на проекта, можете да се свържете с нас на посочените контакти:

гр. Добрич, ул. „България“, №3                                                                                                             

тел.: +359 58 655 626                                                                                                                                                    

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Интернет страница: agreen-project.eu  

Facebook страница: @project.agreen   


Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“

Редактор на материала: Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“

Дата на публикуване: 14.05.2021

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“, е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски инструмент за съседство и от участващите държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност само на Сдружение "Добруджанско аграрно и бизнес училище“ и не отразява непременно позицията на Европейския съюз.


 

Read more...

Нова инициатива на Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ - проект GAME IT - стартира по програма Еразъм+

01 Декември 2020 News 280 Views

„Интерактивно геймифицирано обучение за подготовка на обучаеми в неравностойно положение за участие в международни мобилности в сферата на гостоприемството и туризма" /GAME IT/ е международен проект, координиран от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ /ДАБУ/. 

Инициативата стартира днес, 1-ви декември 2020 г. и ще се изпълнява в продължение на месеца от международен консорциум, сформиран от 6 организации, идващи от 4 различни държави:  България, Гърция, Турция и Словения. Проектът GAME IT се реализира с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, като предлага въвеждането на игрови елементи в предварителната подготовка, която обучаемите преминават преди да вземат участие в международна мобилност с цел образование или обучение. В конкретния случай, ще бъдат разработени иновативни обучителни програми и модули за електронно обучение, които са съобразени със специфичните нужди на обучаемите в сферата на туризма и гостоприемството, и по-специално – учащите в неравностойно положение, за които тези международни мобилности са  по-трудно достъпни и имат нужда от по-голяма подкрепа преди да осъществят пътувания в чужбина и интеграция в мултикултурна среда.

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ /ДАБУ/ (България), Европейски център за качество ООД (България), Директорат за средно образование - Ханя (Гърция), Технически университет Крит (Гърция), Областна дирекция за национално образование - Мугла (Турция) и Институт ИНТЕГРА (Словения) са партньорите по този проект, обединени от идеята чрез игровизиране (геймифициране) на учебното съдържание и, с оглед особеностите на целевата група, да подобрят възможностите за участие в мобилности на учащите в неравностойно положение, и да подобрят достъпността на обмените с цел обучение.

Във фокуса на проекта са обучаващи се в системата на професионалното образование и обучение (ПОО), които изпитват определени затруднения в учебния процес, които идват или живеят в селски или отдалечени региони /където достъпа на подобни възможности за мобилност почти липсва/, или такива, които принадлежат към групи в неравностойно положение. Чрез предоставянето на възможност за осъществяване на атрактивно и ефективно предварително обучение, съобразено с нуждите и спецификите конкретно на  туристическия сектор, в който тези учащи се обучават, те биха могли да придобият своите междукултурни умения и компетенции, както и умения за пълноценно общуване, интегриране и работа в международна среда. В дългосрочен план, придобитите по време на подготовката компетенции, ще допринесат и за увеличаване на мотивацията им за личностно развитие и на готовността им за последваща трудова заетост.

Избраният подход за адаптиране и подобряване на ефективността на обучението към специфичните нужди на целевата група е чрез т.нар. игровизация на обучителните методики и материали. Сама по себе си, игровизацията (или геймификация, от английски: gamification) представлява прилагането на игрови елементи и механики в неигрови ситуации.

Игровизацията се използва в така наречените неигрови ситуации (например в бизнеса, образованието и др.) като похват за подобряване на ангажираността на потребителите, организационна производителност, обучителния процес и много други, и оказва положителен ефект върху готовността за възприемане и ангажиране от страна на учащите/служителите с процеса на учене/работа.

Чрез геймифициране на обучителните модули, които ще бъдат разработени по проект GAME IT, партньорите целят да постигнат пълна симбиоза между предоставянето на дигитални обучителни ресурси, пълноценно ангажиране на вниманието и стимулиране на мотивацията на учащите, и ефективно усвояване на учебния материал, поднесен по един разбираем и приятен, увличащ начин. Така, дори и обучаеми в неравностойно положение, които изпитват затруднения в пълноценното ангажиране в обучителния процес, могат да бъдат въвлечени чрез игровизираните елементи и да развият потенциала си. Подходът дава възможност за прилагане на натрупаните в хода на обучението знания и умения в ситуации, имитиращи реалния живот, и по този начин подобрява ефективността на обучението.

Три основни интелектуални продукта, ще бъдат разработени и тествани в рамките на проект GAME IT, в т.ч.: 1) учебна програма; 2) електронен обучителен курс за предварителна подготовка за международна мобилност с цел образование и обучение, и 3) насоки за обучители за улесняване организирането на мобилност за учащите в неравностойно положение.

Освен обучаемите, проектът подкрепя и институциите в сферата на ПОО. Игровизираните обучителни модули и материали могат да бъдат адаптирани и приложени в практиката и от други доставчици на професионално образование и обучение в областта, не само на туризма и гостоприемството, а и също така и в други области на ПОО. Разработените по проекта продукти ще допринесат за развитие стратегиите за интернационализацията на институциите в ПОО, ще помогнат на преподавателите и ще подкрепят учащите.

Следете развитието на инициативата на нашия сайт, както и на Фейсбук страницата на проекта!


Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската комисия в рамките на програма Еразъм+, договор №2020-1-BG01-KA202-079103. 

Подкрепата на Европейската комисия за подготовката на настоящата публикация не представлява непременно одобрение на съдържанието й, което отразява единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация. 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 
Read more...

Приключва международен проект, насочен към разработването на обучителни материали за придобиване на основни умения на работното място

28 Октомври 2020 News 467 Views
 
 
На 26 и 27 октомври 2020г. в град Добрич се проведоха две събития за разпространение на резултатите по проект „Обучение на основни умения на работното място за нискоквалифицирани мигранти“/ „Workplace Basic Skills Training for Low-Skilled Migrants“, финансиран по програма Еразъм+, по Договор № 2018-1-DE02-KA204-005032.

В проекта си партнират общо 8 държави, като водеща организация е „Институт за образователни иновации“, Германия, а от българска страна в проекта се включи Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ /МИМ/.

Проектът е насочен към подобряване на основните умения за работа сред ниско квалифицирани възрастни, в това число бежанци и мигранти, чрез разработване на интерактивни обучителни материали за придобиване на езикова грамотност, базови математически познания и социални умения - ключови фактори за успешната интеграция на пазара на труда.

В рамките на двете събития бяха представени разработените по проекта  продукти, в т.ч.: Наръчник за обучители на нискоквалифицирани възрастни и мигранти и Модули за електронно обучение в 4 различни икономически сектора (строителство, социални грижи и здравеопазване, туризъм и почистваща индустрия). Обучителните модули са достъпни на 10 езика, включително и на български език, чрез разработена по проекта онлайн платформа и безплатно мобилно приложение.

КОНТАКТИ:

СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ“ 

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Интернет страница: https://mimbg.org/

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

https://wbs.ili.eu/

https://www.facebook.com/WorkplaceBasicSkills

https://www.youtube.com/watch?v=SA6ooGUv00Q


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. Проект номер: 2018-1-DE02-KA204-005032.

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 
Read more...

Изменението на климата преобръща живота на фермерите

18 Септември 2020 News 293 Views
 
 

 

Непредсказуемите метеорологични модели, по-кратките вегетационни сезони, сушите, екстремните температури и повишеното излагане на вредители и болести по посевите създават обезсърчителни проблеми за дребните фермери по целия свят. В черноморския регион хората са склонни да разчитат на природните ресурси, стига да знаеха как. Техниките за климато-устойчиво земеделие могат да помогнат на фермерите да се адаптират, за да запазят - и дори да подобрят качеството и добива от своя поминък.

С население, което се очаква да нарасне до 9,8 милиарда до 2050 г., климато-устойчивото земеделие е от решаващо значение за глобалната продоволствена сигурност: Дребните фермери в момента осигуряват повече от 80 процента от храната, консумирана в големи части от развиващия се свят.

Климато-устойчиво земеделие не се различава от устойчивото земеделие; по-скоро това е начин за комбиниране на различни устойчиви методи за справяне със специфичните климатични предизвикателства на конкретна земеделска общност. Първата стъпка е да се оценят конкретните климатични рискове, тъй като ферма, изправена пред продължителен недостиг на вода, ще се нуждае от различни стратегии, от тази, която се сблъсква с чести наводнения, например.

Използване разнообразни инструменти за оценка на климатичния риск и уязвимостта на ландшафта, като вземаме предвид местните екосистеми и специфичната реколта. Намирането на правилната комбинация за управление на климатичните предизвикателства на конкретна ферма и за изграждане на устойчивост на бъдещи въздействия е това, което прави добре интегрираните принципи на климато-устойчивото земеделие.

Ето защо, ние от Сдужение ДАБУ инициирахме проект AGREEN. Повече за проекта, можете да намерите тук.


Проектът се финансира от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, в рамките на приоритет 1.2 “Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори”.
 
 
Read more...

Работна среща на партньорите по проект AGREEN се проведе днес

15 Октомври 2020 News 291 Views
 
 

 

Днес, на 15 октомври 2020 г., срещата, която имахме с партньорите от консорциума, работещ по проект AGREEN, беше наистина полезна и ползотворна за целия екип. Във фокуса на обсъжданията беше подготовката на междинния доклад по напредъка на проекта, както и други административни и финансови аспекти по управлението и изпълнението на инициативата. В помощ на членовете на консорциума при управлението и отчитането на проекта ще бъде използвана специализирана електронна система, предлагаща множество функционалности, улесняващи мениджмънта на AGREEN.

И въпреки че до момента целия екип на проекта общува изцяло в дигитална среда, поради невъзможността да провеждаме присъствените срещи между партньорите, както са планирани, сме благодарни, че успяхме да изградим един наистина добре интегриран екип и да работим гладко и уверено, като поддържаме постоянна връзка и споделяме наученото.

"Революциите носят сътресения, а сътресенията - възможности."

Ники Верд


Повече за проекта, можете да намерите тук.

Проектът се финансира от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, в рамките на приоритет 1.2 “Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори”.
 
Read more...

Поредна партньорска среща по проект AGREEN

09 Октомври 2020 News 300 Views
 
 

 

Вчера, 08 октомври 2020 г., се проведе поредната партньорска среща по проект AGREEN - отново в онлайн режим.

Заедно с партньорските организации от Армения, Грузия, Гърция, Турция и Румъния, обсъдихме основни аспекти на успешния мениджмънт на проекта като с любезното съдействие на представителя на Съвместния секретариат на програмата „Черноморски басейн 2014-2020”, заедно очертахме подходящите комуникационни и управленски подходи, гарантиращи високото качество на резултатите от проекта, както и механизмите на сътрудничество в рамките на консорциума.

Доброто партньорство и споделените ценности са основата и гаранцията за постигането на целите, поставени от проекта, както и крайъгълния камък, около който ще бъде изградена общността от съмишленици и професионалисти на AGREEN.

„Срещата е начало;

да останем заедно е напредък;

съвместната работа е успех.“

 Хенри Форд


Повече за проекта, можете да намерите тук.

Проектът се финансира от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, в рамките на приоритет 1.2 “Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори”.
Read more...
Страница 1 от 6